Speerpunten

Vanuit onze missie/ visie hebben wij een schoolplan opgesteld, dit is altijd voor een periode van 4 schooljaren. Hieruit worden de jaarplannen geformuleerd met speerpunten.

Unit onderwijs
Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn wij volledig overgegaan op Unit onderwijs. 

Unitonderwijs is een manier om je onderwijs anders te organiseren vanuit onderwijskundige uitgangspunten, met als doel het onderwijs verder te verbeteren.
Unitonderwijs maakt het mogelijk leerlingen meer maatwerk, betere uitleg en meer gerichte aandacht te geven. Leerlingen leren meer van en met elkaar. Bovendien ervaren ze meer autonomie en worden meer eigenaar van hun eigen leerproces. Daarnaast leren leerlingen samenwerken, ict gebruiken en presenteren. Voorts ontwikkelen zij metacognitieve vaardigheden, zoals leren leren en leren nadenken over het eigen leerproces. Doordat er meer handen en ogen zijn in de klas, kan beter worden ingespeeld op de leerbehoefte van individuele leerlingen.

Wij werken dus niet met jaargroepen in vaste lokalen, maar met units. Units bestaan uit basisgroepen met leerlingen van verschillende leeftijdsgroepen. Wij hebben twee onderbouwunits (groep 1-2-3), drie middenbouwunits (groep 4-5-6) en twee bovenbouwunits (groep 7-8.

Op de pagina "onderwijs anders" kunt u meer lezen over onze onderwijsvernieuwingen.

 

 

Engeldebieb

Engelse les

Op de Molenwiek geven wij Engels aan de groepen 1 t/m 8.
Het accent ligt vooral op de communicatie in het Engels.
We werken in de groepen 1 t/m 4 met de methode IPockets en in de groepen 5 t/m 8 met Big English
In de groepen 7 en 8 wordt ook het begrijpend lezen van Engelse teksten geoefend aan de hand van actuele teksten met Newswise.
De kinderen van de bovenbouw hebben elke week de gelegenheid om Engelse boekjes te ruilen. Dit gebeurt door een native speaker.
In de onderbouw wordt door haar voorgelezen uit Engelse prentenboeken.

 

 Plusklas

We hebben op onze school een Plusklas. Hier zijn de kinderen van de groepen 4 t/m 8 samen ontdekkend bezig met leren. Van elkaar en met elkaar!
Dit gebeurt door het geven van presentaties, het werken met de pittige Plustorens, uitdagende lessen uit Het Vooruitwerklab en excursies, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan het Universiteitsmuseum.
Tevens vinden wij het samen filosoferen erg belangrijk! Wat is vriendschap? Ben je weleens jaloers? Wanneer noem je iemand slim?
Bij al onze opdrachten staat het proces voorop en niet het eindresultaat.

 


plusklas1


Kanjertraining op de Molenwiek

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 kennen de betekenis van de rode, zwarte, gele en witte pet.
Deze petten zijn in elke klas duidelijk zichtbaar aanwezig. Ook weten de kinderen dat je nooit alleen maar zwart, rood, wit of geel gedrag laat zien, maar dat wel één karaktereigenschap meer zichtbaar is. Tijdens oefeningen zijn ze bewust van hun gedrag. Ze leren oplossingen aan te dragen in geval van conflicten. Dit wordt ook daadwerkelijk in situaties geoefend. We houden ons aan de kanjerafspraken, zo blijft de klas een veilige omgeving. Tijdens de kind gesprekken wordt ook de rol van de leerling in de klassituatie, zowel positief als negatief, besproken. Ze leren verantwoordelijkheid te nemen om zo samen het pestgedrag te stoppen!!!!