Klachtenprocedure en -regeling. 

Voor Kalisto en al haar scholen is het verplicht een klachtenregeling te hebben. De klachtenregeling is bedoeld voor leerlingen, ouders en/of verzorgers van leerlingen en personeelsleden van Kalisto. Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen verplicht tot het voeren van actief veiligheidsbeleid vanuit de Wet Veiligheid op school. Op grond van dit veiligheidsbeleid hebben alle scholen een actueel veiligheidsplan, fungeren 2 personen (niet-directieleden) als vast aanspreekpunt in het kader van pesten, coördineert een directielid het anti-pestbeleid en vindt zowel op school- als stichtingsniveau jaarlijks  een goede, representatieve en actuele monitoring van het welbevinden van de leerlingen plaats.

Wij onderscheiden 2 soorten klachten:

Klachten  m.b.t. pedagogisch en didactisch handelen of van algemene aard. Klachten of vragen kunt u in eerste instantie voorleggen aan de groepsleerkracht van uw kind. Wilt u daarna nog verder met uw vraag of klacht, dan kunt u terecht bij de directie. Mocht u voor uw gevoel dan nog onvoldoende geholpen zijn, dan kunt u contact opnemen met de interne contactpersonen van de school. Zij zullen u eventueel ook verder helpen naar de klachtencommissie waar Kalisto wettelijk bij aangesloten is:  Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)E info@gcbo.nl,  www.gcbo.nl).

Klachten m.b.t. seksuele intimidatie in het onderwijs. De school doet haar uiterste best elk kind optimale veiligheid en geborgenheid te bieden. Dit geldt ook voor haar medewerkers. Op school zijn gedragsregels waar iedereen zich aan dient te houden. In het kader hiervan besteden wij ook aandacht aan het vóórkomen van seksuele intimidatie.                                                                                              
Ook hebben wij op school 2 interne contactpersonen waar de kinderen naar toe kunnen: Hans van Keeken en Marjan Das. Bij alle soorten klachten kunnen ouders en de interne contactpersonen overleggen met de externe vertrouwenspersonen van Kalisto, mevrouw Els Rietveld.van Santvoord en per 1-08-2017 mevouw van Berghe – Henegouwen & de heer Mulder, werkzaam bij CED groep, Dwerggras 30, Rotterdam, tel. 010-4071599. Ook kunt u terecht bij de externe vertrouwensinspecteur tel. 0900-1113111.